Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

fleurrebelle
21:17
1836 9482
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viagingerowaa gingerowaa
21:12
5029 5553
Reposted fromkattrina kattrina vialonelyjulia lonelyjulia
fleurrebelle
21:12
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert

June 17 2015

fleurrebelle
22:37
Reposted frombluuu bluuu viamary-roe mary-roe
22:33
6151 4dd8
Reposted fromrockettothestars rockettothestars viavitek vitek
fleurrebelle
22:24
3408 a4bc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabarbarka barbarka
fleurrebelle
22:24
22:22
7507 313f
Reposted fromtsypkin tsypkin viapannakies pannakies
fleurrebelle
22:22
3996 deb0
Reposted fromtimetolove timetolove viadonttrustme donttrustme
fleurrebelle
22:17
9972 c690
Reposted fromfoina foina viayounganna younganna
fleurrebelle
22:15

Nie myślałam, że można tęsknić bardziej niż wczoraj. Ale przyszło dzisiaj i już wiem.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromoutcat outcat viaruinyourday ruinyourday

June 16 2015

fleurrebelle
15:32
8068 cf35
fleurrebelle
15:30
7588 35bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlefool littlefool
fleurrebelle
15:30
9973 b333
Reposted fromlittlefool littlefool viatractable tractable
fleurrebelle
15:16
2718 4402
Reposted fromlittlefool littlefool
fleurrebelle
15:07
0567 5c20
fleurrebelle
15:05
9839 3af5
Reposted fromlittlefool littlefool viaignoratiion ignoratiion
fleurrebelle
15:04
To, co dobre każe na siebie czekać.
— Ruiz Zafón
fleurrebelle
15:04
4721 90f4
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viadreamerlive dreamerlive
fleurrebelle
15:03
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl